0
Opublikowany 15 kwietnia 2019 autor Art Branżowy w Wiedza budowlana
 
 

Narzędzia Wolfcraft – najlepsze ceny w Polsce

wolfcraft-sprzet
wolfcraft-sprzet

Asor­ty­ment firmy Wolf­craft jest dość znany na polskim rynku. Trafne roz­wią­za­nia sto­so­wane w narzę­dziach tego pro­du­centa, zdo­by­wają uzna­nie wśród wielu sto­la­rzy. Dla­tego też można je kupić już nie tylko w nie­wiel­kich skle­pach sta­cjo­nar­nych, ale także w więk­szych skle­pach sie­cio­wych.

Gdzie naj­le­piej zaopa­trzyć się w sprzęt tego pro­du­centa? O tym w poniż­szym arty­kule.

Jakość i solid­ność wyko­na­nia narzę­dzi sto­lar­skich

Każdy sto­larz, który zawo­dowo zaj­muje się pro­duk­cją i mon­ta­żem mebli wie, że jakość i solid­ność uży­wa­nych narzę­dzi ma korzystny wpływ nie tylko na wygodę pracy, ale także na szyb­kość „zuży­wa­nia się” naszego sprzętu. Dla­tego jeśli wią­żemy swoją przy­szłość zawo­dową ze sto­lar­stwem, powin­ni­śmy zwró­cić szcze­gólną uwagę na jakość wyko­na­nia wybie­ra­nych przez nas narzę­dzi meblar­skich. Od tego bowiem będzie zale­żał nie tylko efekt koń­cowy wyko­ny­wa­nych przez nas usług, ale także nasze bez­pie­czeń­stwo i wygoda pracy. 

Budże­towi pro­du­cenci narzę­dzi meblar­skich sta­rają się wyko­rzy­stać mate­riały sła­bej jako­ści, gdyż w ten spo­sób udaje im się obni­żyć cenę koń­co­wego pro­duktu. Tego typu narzę­dzia tylko na pierw­szy rzut oka wydają się pro­fe­sjo­nalne, lecz z pro­fe­sjo­nal­no­ścią nie mają nic wspól­nego. Czę­sto wystar­czy jedy­nie wziąć do ręki dane narzę­dzie, aby stwier­dzić, że nie nadaje się ono do dłu­go­trwa­łego użyt­ko­wa­nia przez zawo­do­wego sto­la­rza. Dla­tego wła­śnie cena nie powinna być wyłącz­nym kry­te­rium wyboru akce­so­riów sto­lar­skich. 

Na szczę­ście na rynku dostępne są też narzę­dzia pro­du­ko­wane przez zaufa­nych pro­du­cen­tów, którzy dzięki konsultacjom z osobami pracującymi zawodowo na danych sprzętach, dochodzą do najlepszej ergonomii i kształtu urządzeń. W narzędziach stolarskich fundamentalną kwestią jest również wykorzystanie do produkcji wysokiej jakości stali oraz węglika spiekanego, dzięki którym twardość oraz ostrość naszych narzędzi jest bardzo dobra. Te wszystkie elementy sprowadzają się na trwałość, solidność i niezawodność narzędzi stolarskich.

Przy­kła­dem takiego pro­du­centa jest firma Wolf­craft. Ogromną zaletą sprzętu tej marki, jest bar­dzo dobry sto­su­nek jako­ści do ceny. Ponadto nie­za­leż­nie od tego czy jeste­śmy zawo­do­wymi sto­la­rzami, czy tylko osobą maj­ster­ku­jącą hob­by­stycz­nie, w ofercie narzędzi tej marki z pew­no­ścią znaj­dziemy coś dla sie­bie. 

Narzę­dzia do ukła­da­nia paneli

Ukła­da­nie paneli może wyda­wać się nie lada udręką. Czę­sto jeden błąd może skut­ko­wać zabu­rze­niem całego planu, a co gor­sza wyko­nawca dowia­duje się o tym dopiero na końcu wyko­ny­wa­nej pracy. W efek­cie zmu­szony jest do demon­tażu całej powierzchni i zaczę­ciu od początku. Takie sytu­acje potra­fią wie­lo­krot­nie wydłu­żyć czas naszej pracy.

Przy­czyną takich oko­licz­ność może być brak odpo­wiednich narzę­dzi. Z pomocą w takich spra­wach przy­cho­dzi nam firma Wolf­craft. W swoim asor­ty­men­cie ma bar­dzo duży wachlarz narzę­dzi, które zna­cząco przy­spie­szają oraz uła­twiają nam pracę pod­czas ukła­da­nia paneli. Narzę­dziem, w które powi­nien wypo­sa­żyć się mon­ter paneli, jest gilo­tyna do paneli Wolfcraft VLC 800 lub Wolfcraft LC 600. Te urzą­dze­nia dzięki swoim ostrzom, które są ostrzone lase­rowo, umoż­li­wiają pre­cy­zyjne cię­cia np. paneli lami­no­wa­nych. Dzięki tym przy­rzą­dom możemy wyko­nać cię­cia pod zada­nym kątem. Zapew­niają też wysoki kom­fort pracy, ponie­waż nie są gło­śne, cię­cie odbywa się bez­py­łowo, mają ergo­no­miczny kształt i nie są duże.

gilotyna do ciecia paneli

Gilotyna do cięcia paneli. Fot. sklep.narzedziawarszawa.pl

Dodat­ko­wym sprzę­tem, który znacz­nie uła­twia pracę oraz popra­wia este­tykę końcową, jest wzor­nik do kształ­tów Wolfcraft. Dzięki sze­re­gowi złą­czo­nych pły­tek, które są ruchome, możemy prze­nieść dowolny kształt. Jest to bar­dzo przy­datne np. przy wyci­na­niu otwo­rów na rury insta­la­cji grzew­czych.

Do budowy ścian i sufi­tów

Sta­wia­nie ścia­nek, budowa podwie­sza­nych sufi­tów czy też mur­ków dzie­lą­cych pomiesz­cze­nia wymaga pre­cy­zji. Przede wszyst­kim pre­cy­zji w sta­bi­li­za­cji pionowej i poziomej w sto­sun­kowo dłu­gim cza­sie. Aby umożliwić uzy­skanie odpowiednich kątów i płasz­czyzn, firma Wolfcraft w swoim asor­ty­men­cie udo­stęp­nia nam pod­pory (sta­tywy) do płyt kar­to­nowo-gip­so­wych z plat­for­mami oraz ogra­nicz­ni­kami. Jest bar­dzo łatwa w obsłu­dze, lekka i poręczna. 

Podpórka do płyt gipsowokartonowych. Fot. sklep.narzedziawarszawa.pl

Aby odpo­wiednio posta­wić ścianki, musimy przede wszyst­kim dociąć płyty na odpo­wiedni wymiar. Tutaj bar­dzo pomocna jest pro­wad­nica Wolfcraft T z doci­na­kiem rów­no­le­głym. Ta prowadnica pozwala na doci­na­nie płyty pod zada­nym kątem. Do cię­cia płyty kar­to­n-gi­pso­wej pomocna też jest przy­kład­nica Wolfcraft z mecha­ni­zmem do cię­cia płyt. Firma Wolf­craft ma rów­nież w swo­jej ofer­cie mnó­stwo szpa­che­lek i pacek do nakła­da­nia gładzi oraz kleju, bitów, otwor­nic. Reasumując: w asortymencie tej marki znajdziemy wiele narzędzi, które będą niezbędne w dziedzinie sta­wia­nia ścia­nek i sufi­tów podwie­sza­nych z kar­ton­-gipsu.

Narzę­dzia do wypo­sa­że­nia warsz­tatu

Każdy sto­larz lub maj­ster­ko­wicz drewna potrze­buje dobrego wyposażenia dla swo­jego warsz­tatu. Abu uła­twić sobie pracę, szuka naj­lep­szych i naj­wy­god­niej­szych roz­wią­zań. W swoich narzędziach marka Wolfcraft sto­suje roz­wią­za­nia bar­dzo uła­twia­jące pracę stolarza. Firma ta stwo­rzyła wiele przy­rzą­dów znacz­nie przy­spie­sza­ją­cych pracę przy two­rze­niu mebli.

Są to np.stoły robocze czy maszynowe, stojaki na drewno, stojaki na szlifierkę i wiertarkę czy przyrządy do kołkowania. Narzędzia Wolfcraft to także wiele zesta­wów wier­teł wraz z ogra­nicz­ni­kami głę­bo­ko­ści wier­ce­nia. 

wolfcraft-sprzet

Zestaw do wykonania niewidocznych połączeń w drewnie. Fot. sklep.narzedziawarszawa.pl

Najlepsze ceny tylko w sklepie NDAR

W asortymencie sklepu NDAR spotkamy jedynie profesjonalne marki godne zaufania, które są wybierane zarówno przez zawodowców jak i amatorów majsterkowania. Właśnie dlatego w tym sklepie z narzędziami możemy kupić sprzęt firmy Wolfcraft. Dlaczego warto wybrać właśnie ten sklep? Przede wszystkim mamy pewność, że kupujemy w pełni oryginalny, pełnowartościowy towar.

Sprawdź niezawodny sprzęt Wolfcraft: https://www.sklep.narzedziawarszawa.pl/pl/producer/WOLFCRAFT/1

Dodatkowo możemy liczyć na korzystne ceny, które nie będą dużym obciążeniem naszego budżetu, bezproblemową wysyłkę zakupionego towaru i fachowe doradztwo w wyborze idealnego sprzętu.


Art Branżowy

 
Artykuły branżowe