0
Opublikowany 4 stycznia 2017 autor Artykuł Nadesłany w Wiedza budowlana
 
 

Odszkodowanie za szkody w budynkach rolniczychW obliczu występowania takich zjawisk jak huragany, nawałnice czy powodzie ubezpieczenie budynków gospodarstwa rolniczego stanowi podstawową formę ochrony własnego majątku. Przepis art. 60 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych nakłada na rolnika obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia budynku rolniczego z chwilą pokrycia go dachem.

Ubezpieczenie budynków rolniczych przewiduje wypłatę odszkodowania w przypadku szkód, które powstaną w wyniku ognia, huraganu, powodzi, podtopienia, deszczu nawalnego, gradu, opadów śniegu, uderzenia pioruna, eksplozji, obsunięcia się ziemi, tąpnięcia, lawiny lub upadku statku powietrznego.

Na tle tego ustalania wysokości odszkodowań z tego tytułu szkód pojawiło się szereg wątpliwości. Sposób ustalania odszkodowania uregulowany został w art. 68 ust.1 wspomnianej ustawy. W orzecznictwie sądów powszechnych podkreśla się, że przepis ten jest wysoce nieprecyzyjny, albowiem tylko na pierwszy rzut oka wskazuje na potrzebę ustalenia odszkodowania bądź to o kosztorys bądź o cenniki publikowane przez zakład ubezpieczeń. W rzeczywistości interpretacja tego przepisu musi uwzględniać intencje ustawodawcy, jakimi było robicie szkody na dwie różne postaci uszczerbku, tj. uszczerbku w postaci konieczności przywrócenia stanu poprzedniego (uszczerbek polegający na zwiększeniu się pasywów) oraz uszczerbek w postaci zmniejszenia się wartości posiadanego majątku (uszczerbek polegający na zmniejszeniu się aktywów). Przepis ten przewiduje dwa sposoby ustalania wysokości odszkodowania. Wybór sposobu zależny jest od decyzji rolnika czy zamierza odbudować zniszczony obiekt czy też nie. Intencją ustawodawcy było, aby w przypadku podjęcia decyzji o odbudowie budynku odszkodowanie obejmuje kosztorysową wartość nakładów, jakie należy ponieść na wykonanie prac budowlanych przywracających dotychczasowy stan budynku. W przypadku zaś podjęcia decyzji o zaniechaniu takiej odbudowy odszkodowanie obejmuje różnicę wartości budynku w stanie niezniszczonym oraz wartości pozostałości po budynku.

Z ustaleniem wysokości odszkodowania wiąże się wiele skomplikowanych problemów prawnych, których przedstawienie wykracza poza ramy tego artykułu. Należy jedynie zasygnalizować problemy związane z obniżaniem wartości budynków o wartość ich amortyzacji czy odliczanie od wartości odszkodowania wartości uzyskanych zasiłków uzyskanych w ramach pomocy społecznej na podbudowę domów objętych skutkami powodzi.

Po więcej zapraszamy na stronę www.sokolowski.com.pl – prawo budowlane Prawnik
z pewnością znajdziecie tam mnóstwo ciekawych informacji.

Artykuł Nadesłany

 
Treść dodana poprzez formularz