0
Opublikowany 12 grudnia 2006 autor Artykuł Nadesłany w Wiedza budowlana
 
 

Poradnik Inwestora BudowlanegoOto lista załatwień jaka czeka nas do przerobienia:

 1. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  (wydany przez odpowiedni Urząd Gminy lub Miasta)

  Do wniosku o wydanie tego dokumentu należy dołączyć 2 egz aktualnej mapy działki w skali 1:1000 wydanej przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej
  i kartograficznej lub jego filię w zależności od miejsca planowanej budowy. W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania gmina wydaje
  „Decyzję o warunkach zabudowy działki”

 2. Techniczne warunki zasilania w energię elektryczną wydane przez Zakład Energetyczny

  (techniczne warunki zasilania placu budowy są niewystarczające do wykonania projektu). Do Zakładu Energetycznego należy zgłosić się ze szkicem usytuowania budynku sporządzonym na mapie działki z podaniem numeru najbliższego słupa lub złącza.

 3. Zapewnienie dostawy wody i ew. odbioru ścieków wydane przez MPWiK, WODROL lub innego dysponenta sieci.
  W przypadku braku odpowiednich sieci wodę należy pozyskiwać z własnej studni, a ścieki odprowadzać do przydomowej oczyszczalni ścieków lub szczelnego zbiornika bezodpływowego.
  (Koszty budowy zbiornika i oczyszczalni są porównywalne. Projekty zbiorników do nabycia u nas.)

 4. Zapwnienie i warunki dostawy gazu wydane przez Zakład Gazowniczy W przypadku braku w pobliżu sieci gazowej, kochoł C.O. może być opalany gazem płynnym ze zbiornika wolnostojącego, z zespołu butli zlokalizowanych na budynku, olejem opałowym, lub paliwem stałym.

 5. Warunki wjazdu na działkę

 6. Mapę do celów projektowych (w skali 1:500) wykonaną przez uprawnioną jednostkę geodezyjną


Ponadto Inwestor powinien:

  • Wybrać projekt gotowy lub zlecić pracowni projektowej odpracowanie projektu indywidualnego.

 

  • Zlecić pracowni projektowej dysponującej projektantami wszystkich potrzebnych branż i będącą płatnikiem VAT
   (odliczenie od podatku) wykonanie:

   1. adaptacji projektu gotowego i ewentualnie zmian w projekcie
   2. planu zagospodarowania działki
   3. projektów wszystkich przyłączy
   4. uzgodnienia przyłączy w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (ZUDP)
   5. ewentualnie projektu wjazdu na działkę
   6. zlecić uprawnionej jednosce wykonanie badań geotechnicznych terenu
 

 

 • Uzyskać decyzję gminy lub starostwa powiatowego w sprawie wyłączenia działki z działalni\ości rolniczej lub uzyskać zaświadczenie zwolnieniu z wyłączenia.

Artykuł Nadesłany

 
Treść dodana poprzez formularz