0
Opublikowany 31 grudnia 2018 autor Art Branżowy w Wiedza budowlana
 
 

ROZGRANICZANIE, PODZIAŁ I WYTYCZANIE DZIAŁEK

rozgraniczanie-dzialek
rozgraniczanie-dzialek

Podstawowym celem rozgraniczenia nieruchomości jest ustalenie dokładnego przebiegu granicy pomiędzy dwoma sąsiadującymi nieruchomościami. Konieczne są konsultacje z właścicielami sąsiednich działek i jednoznaczne zaakceptowanie wyznaczonych granic działki, a ostatecznie naniesienie poprawek na mapach i złożenie dokumentacji w odpowiednim Urzędzie.

I. Rozgraniczanie

Podstawowym celem rozgraniczenia nieruchomości jest ustalenie dokładnego przebiegu granicy pomiędzy dwoma sąsiadującymi nieruchomościami. Prowadzone jest to zwykle poprzez geodezyjne wyznaczenie punktów granicznych, a następnie ich naniesienie na mapy. Natomiast jeżeli granicę da się wyznaczyć na podstawie już istniejących w zasobach gminy materiałów geodezyjnych, to czynności tej się już nie praktykuje.

Rozgraniczenie nieruchomości prowadzi się w momencie pojawienie się sporu sąsiadów o przebieg granicy między ich działkami lub w przypadku podejrzenia wystąpienia błędu lub zafałszowania. Proces ten prowadzony jest niejako dwoma ścieżkami:

1. “Z urzędu”, na wniosek burmistrz lub wójta (ewentualnie prezydenta miasta) podczas scalania powierzchni gruntowych. Stroną może być osoba fizyczna, która musi złożyć odpowiednie dokumenty do miejscowych władz o wszczęcie procedury.

2. Ma miejsce podyktowane potrzebami gospodarki narodowej (oraz szeroko rozumianym interesem społecznym) rozgraniczenie nieruchomości.

II. Podział i wytyczanie działek

Podział działki nie jest łatwy i szybki – niestety na jednej wizycie w urzędzie się nie skończy. Proces ten jest zawiły zarówno pod katem geodezyjnym, jak i prawnym.

Pierwszym etapem jest złożenie przez właściciela działki wniosku o jej podział, do czego niezbędny będzie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP). Znajdują się w nim wszystkie informacje dotyczące typu planowanej w tym miejscu zabudowy (np. pod mieszkania, inwestycje drogowe lub zalesienie). Zapisywane są w nim także dane co do wielkości mieszczących się na jego terenie działek. Powstaje wstępny projekt podziału działki w oparciu o dane z MPZP. Zależnie jaką zabudowę przewiduje – podział musi być zgodny z kryteriami, które np. w przypadku braku wpisanych kryteriów podziału zostaną ustalone przez urząd miasta (na drodze decyzji).

Potrzebne dokumenty, aby sama procedura mogła zostać rozpoczęta:

– wypełniony wniosek ze wstępnym projektem przebiegu podziału działki, potwierdzenie własności (np. akt notarialny), wypis z katastru, wypis z ewidencji gruntów oraz dobra kopia (czytelna) z mapy ewidencyjnej. Wszystko to jest zwykle do załatwienia w wydziale geodezji.

Kopia mapy zasadniczej jest podstawą do wykreślenia przebiegu granic nowych działek, może pojawić się konieczność ewentualnego doprowadzenia do niej drogi. Oczywiście wszystko musi przebiegać z uwzględnieniem obowiązujących na danym terenie warunków.

Jeżeli wszystko poszło dobrze i uzyskasz pozytywną opinię swojego wniosku – uzyskasz stosowne potwierdzenie tego faktu, wydane przez urząd (pod kątem formalnym). W takim przypadku można wezwać geodetę by zlecić mu wykonanie projektu podziału działki w oparciu o dostępne dokumenty. Jeżeli nie pojawią się żadne problemy* przygotowywana jest tzw. “dokumentacja podziału”.

* konieczne są konsultacje z właścicielami sąsiednich działek i jednoznaczne zaakceptowanie wyznaczonych granic działki. Zdarza się niestety tak, że w wyniku prac geodety 30 lat wcześniej popełniono błąd, czego wynikiem jest niejako (z punku widzenia sąsiada) zabranie mu kilku centymetrów terenu. Może doprowadzić to do eskalacji konfliktu, a w konsekwencji do przedłużenia całej procedury.

Projekt zasadniczy podziału działki

Jest to nowy dokument, na którym naniesione są wszystkie dane zarówno działki przed, jak i po podziale. Zaznaczone są na nim planowane granice, przebieg drogi dojazdowej oraz nowa numeracja parceli. Gotowy projekt ponownie trafia do urzędu celem zaopiniowania. Zakładając uzyskanie akceptacji, geodeta może powrócić do pracy i wyznaczać w terenie nowe granice. Nanoszone są w asyście właściciela nowe “trwałe” znaki graniczne (zwykle słupki). Sposoby oznaczenia itd. – wszystko musi znaleźć się w protokole.

Podsumowaniem zakończenia procedury podziału jest otrzymanie przez właściciela terenu kompletu dokumentów (prawomocną decyzję wydaną przez organ oraz mapę podziału w formie załącznika). Powinien się także znaleźć sporządzony przez geodetę zapis zmian gruntowych. Taka dokumentacja umożliwia rozpoczęcie starań o wpis zmian w KW (księdze wieczystej) przypisanej do gruntu.

Źródło:

https://studiogeo.pl/


Art Branżowy

 
Artykuły branżowe