0
Opublikowany 12 września 2019 autor Artykuł Nadesłany w Wiedza budowlana
 
 

Jak szacować prace tego samego rodzaju w różnych obiektach budowlanych?Czy zamówienie na remont dachu, w którego zakres wchodzi położenie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej, wymiana zniszczonych obróbek blacharskich, naprawa tynków na kominach i czapek kominowych oraz zamontowanie siatek zabezpieczających kanały wentylacyjne należy potraktować jako zamówienia tego samego rodzaju, co zamówienie, którego przedmiotem jest przebudowa dachu obejmująca całkowitą wymianę jego konstrukcji (z drewnianej − pokrytej papą, na stalową − pokrytą blachą) i podwyższenie dachu, celem rozprowadzenia kanałów wentylacyjnych na poddaszu i przebudowę poddasza − w sytuacji, gdy obydwa zamówienia dotyczą innych budynków?

Wskazać trzeba, że wymienione w pytaniu roboty znajdują się w tej samej klasie robót (45.22 wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych) określonej rozporządzeniem w sprawie wykazu robót budowlanych.

Biorąc pod uwagę, że w przypadku remontu, zamawiający nie ma do czynienia z realizacją obiektu budowlanego, lecz z tożsamymi przedmiotowo pracami remontowymi, które będą wykonywane w tym samym czasie, przez taki sam krąg potencjalnych wykonawców, zaistnieje w tym przypadku tożsamość przedmiotowa, czasowa i podmiotowa. Okoliczności te dyktują konieczność potraktowania tych zamówień jako jednego tożsamego zamówienia.

Na taki obowiązek sumowania zamówień wskazuje stanowisko Urzędu Zamówień Publicznych dotyczące szacowania wartości zamówień, wyrażone m.in. w opinii pt.: „Zamówienia publiczne na roboty budowlane realizowane w ramach jednego projektu infrastrukturalnego a zakaz dzielenia zamówienia na części w prawie krajowym i unijnym”, w której wskazano: „Wyżej omówione przepisy art. 32 ust. 2 i 4 ustawy Pzp oraz kryteria ustalania czy zamawiający ma do czynienia z jednym zamówieniem czy odrębnymi zamówieniami (tożsamość przedmiotowa, czasowa i możliwość zrealizowania przez jednego wykonawcę) mają zastosowanie bez względu na rodzaj zamówienia – dotyczą więc zarówno dostaw, usług jak i robót budowlanych.

Niemniej jednak w przypadku robót budowlanych spośród wskazanych kryteriów szczególne znaczenie należy przypisać tożsamości przedmiotowej. Pozostałe dwa kryteria będą miały charakter posiłkowy.  (…) W tym miejscu należy zaznaczyć, że pojęcie projektu budowanego w rozumieniu art. 17 ust. 2 i art. 9 ust. 3 dyrektyw nie należy utożsamiać z przyjętym na gruncie polskiego prawa budowlanego pojęciem projektu budowlanego jako dokumentacji wykonania robót. Pojęcie projektu budowlanego wywodzące się z prawa wspólnotowego ma swoiste znaczenie, które można interpretować jako określone przedsięwzięcie budowlane. Przy tym zastrzeżeniu brzmienie cyt. wyżej przepisów oznacza, że w ujęciu obu dyrektyw niedopuszczalne jest działanie zamawiającego polegające na dokonaniu podziału robót objętych zamierzonym przedsięwzięciem budowlanym. Niedozwolone byłoby zatem np. wydzielenie do odrębnych postępowań robót budowlanych objętych osobnymi projektami budowlanymi (w rozumieniu prawa budowlanego) w ten sposób, by następnie poprzez odrębne oszacowanie wartości robót budowlanych w oparciu o te projekty udzielać kilku zamówień z pominięciem przepisów dyrektywy. Stąd to nie projekt budowlany powinien być podstawą dla ustalenia, czy określone prace stanowią jedno zamówienie na roboty budowlane czy też zamówienia odrębne. Wyznacznikiem tym powinien być natomiast zakres planowanych prac budowlanych (przedsięwzięcia budowlanego), definicja zamówienia na roboty budowlane oraz art. 17 ust. 6a dyrektywy 2004/17/WE (i odpowiednio art. 9 ust. 5a dyrektywy 2004/18/WE), który stanowi, że jeżeli proponowane roboty budowlane lub zakup usług może prowadzić do równoczesnego udzielania zamówień w formie odrębnych części, wówczas należy uwzględnić łączną szacunkową wartość wszystkich tych części”. (Poznaj przydatne dokumenty i wzory >>)

Podobna sugestia dotycząca szacowania zamówienia na roboty budowlane została wskazana w Przewodniku dla Beneficjenta Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (źródło: strona internetowa: https://www.pois.2007-2013.gov.pl/dzialaniapromocyjne/Documents/Przewodnik_PZP_POIS.pdf), w którym wskazano: „Jeżeli zamierzasz udzielać zamówień o podobnym przedmiocie, które mogą być wykonane przez jedno przedsiębiorstwo, do ich realizacji niezbędna jest analogiczna wiedza fachowa oraz zbliżony potencjał techniczny – ustal wartość zamówienia łącznie dla wszystkich postępowań, które zamierzasz przeprowadzić tj. przyjmij, że masz do czynienia z jednym zamówieniem”.

Podstawa prawna

  • art. 2 pkt 8, art. 2c, art. 5b pkt 2, art. 32 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. − Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.),
  • rozporządzenie ministra rozwoju z 26 lipca 2016 r. w sprawie wykazu robót budowlanych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1125).

Marta Mikulska-Nawacka – doświadczony praktyk w zakresie stosowania ustawy Pzp przez jednostki zamawiające, autorka porad i komentarzy praktycznych z zakresu zamówień publicznych, stała współpracowniczka Portalu Zamówienia Publiczne www.portalzp.pl


Artykuł Nadesłany

 
Treść dodana poprzez formularz